ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Juflogie zijn uitsluitend deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaart.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Juflogie worden bedongen, worden even zeer bedongen ten behoeve van de door Juflogie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 


2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Juflogie. Juflogie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Juflogie dit mede binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.2 De koper geeft toestemming aan Juflogie om zijn/haar opgegeven persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, factuurgegevens en gegevens over betalingen) te mogen gebruiken om de bestellingen in goede orde te kunnen leveren.


3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Juflogie zijn vrijblijvend en Juflogie behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn aangegeven in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 


4. Retourzendingen
4.1 Het is mogelijk om standaard artikelen te retourneren. Binnen 14 dagen na aankoop zolang de verpakking niet is geopend.
4.2 Juflogie zal de aankoopprijs restituteren behalve de verzendkosten, zie 4.4 en 4.5. 
4.3 Kopers worden geacht hun ontvangen bestelling te controleren. Indien de bestelling onvolledig of niet correct is geleverd, dan dient u dit binnen 7 dagen te melden via het contactformulier. Dit doet u onder vermelding van het ordernummer met daarbij een duidelijke uiteenzetting wat het gebrek is. Juflogie zal het artikel vervangen of aanvullen wanneer is aangetoond dat de bestelling niet geaccepteerd wordt op basis van gegronde redenen. 
4.4 Herreopingsrecht is exclusief voor eurozone.  
4.5 Exclusief verzendkosten en de retour verzendkosten zijn voor de rekening van de koper.
4.6 Retour verzending is het transport risico voor de koper.
4.7 Thee/koffie producten die op besteling vallen buiten het herroepingsrecht wegens deze op maat worden verpakt of gebrand.
4.8 Indien een artikel geretourneerd dient te worden, volgt u de onderstaande stappen: 
   -Stuur een bericht via het contactformulier (zet in het onderwerp uw ordernummer). 
   -Verpak de artikelen dus danig dat beschadiging wordt vermeden. 
   -Stuur de producten (aan)getekend op (kosten zijn voor uw rekening).


5. Betalingen
5.1 De betaling dient voor de verzending van de bestelling te zijn voldaan (tenzij anders is overeengekomen).
5.2 Na de ontvangt van een retourzending zal Juflogie het aankoopbedrag restituteren. Dit minus de verzendkosten, deze zijn voor de rekening van de koper.


6. Levering
6.1 De door Juflogie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 De levering van de producten zal plaatsvinden na ontvangst van de betaling.
6.4 Producten die niet op voorraad zijn, worden zo snel mogelijk geleverd wanneer ze weer in voorraad zijn bij de leverancier.


7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Juflogie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Juflogie gehouden is tot enige schadevergoeding.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Juflogie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


8.Klachten/garantie
8.1 Klachten over de kwaliteit dienen binnen 30 dagen na aankoop schriftelijk te worden ingediend met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Juflogie terzake van enig gebrek.
8.2 Juflogie neemt uitsluitend de klacht van de officiële koper, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.
8.3 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Juflogie welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.
8.4 Producten die reeds chemisch behandeld zijn komen niet in aanmerking voor de klachtbehandeling.
8.5 Juflogie geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.
8.6 Juflogie geeft geen garantie op een bevestigingssyteem dat niet als prettig wordt ervaren door de klant.
8.7 Juflogie geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten.
8.8 Juflogie is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.
8.9 Retourzendingen geven geen garantie op vergoeding.
8.10 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet uit een vergoeding van geld of gemaakte kosten aan derden. Indien een product niet meer op voorraad is, zal er een tegoedbon worden aangemaakt met een gelijke waarde als die van het aangekochte product.
8.11 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.
8.12 Wettelijke garantie wil zeggen dat een product dat gene is wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. U moet na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken binnen 3 werkdagen. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.


9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het eigendom van de bestelde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Juflogie verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico inzake de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 


10. Reclames en aansprakelijkheid
10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dat niet het geval is, brengt u Juflogie daarvan zo spoedig mogelijk binnen 3 dagen na aflevering op de hoogte, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was. U dient uw kennisgeving schriftelijk te motiveren via het contactformulier onder vermelding van uw bestelnummer. 
10.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Juflogie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restituteren.
10.3 Juflogie is niet aansprakelijk indien de schade te wijten valt aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen en/of onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door gebruiker, of het blootstellen van de producten aan vochtigheid, extreme warmte, koudte of droogte.
10.4 Hoewel wij proberen u zo goed mogelijk te adviseren en te informeren over het gebruik van de producten, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor: verkeerd gebruik en/of uit het gebruik van de producten voorvloeiend letsel, schade, bijwerkingen of allergische reacties. Onze producten zijn op geen enkele wijze aan te merken als geneesmiddelen, zij hebben enkel een ondersteunend karakter. Bij aanhoudende klachten dient u te allen tijde een arts te raadplegen 


11. Elektronische communicatie en bewijs
11.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en juflogie (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Juflogie niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mag zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Juflogie.
11.2 De administratie van Juflogie geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


12. Diversen
12.1 Juflogie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


13. Online Account
13.1 De koper heeft na de eerste bestelling een eigen online account. Dit is om in de toekomst gemakkelijk te kunnen herbestellen. De gegevens, zoals geduid in 2.2 worden opgeslagen op een veilige server.
13.2 De koper kan zijn/haar accountgegevens 24 uur per dag raadplegen en aanpassen.
13.3 De koper kan te allen tijde zijn/haar account opheffen door contact op te nemen via het contactformulier.
13.4 Het online account blijft actief mits er binnen 42 maanden opnieuw een bestelling wordt geplaatst. Indien er na 42 maanden na de vorige bestelling geen nieuwe bestelling is geplaatst, dan worden alle persoonsgegevens verwijderd. 
13.5 Met uitzondering van facturen, die maximal 7 jaar (84 maanden) worden bewaard vanwege de Nederlandse wetgeving met betrekking tot belastingen. 
13.6 De persoonsgegevens van de koper worden gedeeld met derden voor de verwerking van bestellingen en betalingen. Tevens kan deze informatie gedeeld worden als er sprake is van een rechterlijke verordering of rechterlijke uitspraak.
13.7 Juflogie werkt volgens de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).


14.  Gift card
14.1  De gift card is niet tegen contanten in te wisselen.
14.2  De gift card kan enkel online in onze webshop gebruikt worden voor korting op uw bestelling.
14.3  De gift card geeft €25 of €50 of €75 korting op uw bestelling.
14.4  De gift card en korting codes kunnen niet in combinatie met elkaar gebruikt worden.  
14.5  De gift card kan maar eenmalig gebruikt worden met een unieke code en is 3 maanden geldig.
14.6 Juflogie behoudt zich het recht de voorwaarden van de gift card zonder kennisgeving te wijzigen.
 


15.Zakelijk Thee/ Koffie Abonnement
15.1 Juflogie biedt haar zakelijk thee abonnement aan op basis van een jaar (12 maanden)

15.2 Zakelijk thee abonnement kost 12x €14,75.
15.3 Juflogie biedt haar zakelijk koffie abonnement aan op basis van een jaar (12 maanden)
15.4 Zakelijk koffie abonnement kost 12x €28,75.
15.5 Na 12 maanden stopt automatisch het abonnement.
15.6 Service kosten zijn verekend in het abonnement.
15.7 Alleen Beschikbaar in de Eurozone.


16. Zakelijke klant 
16.1 Minimum bestelwaarde is €50,00. 
16.2 Betalingen moeten geschieden binnen 14 werkdagen. 
16.3 Levering binnen 15 werkdagen, mits op voorraad. 
16.4 De merknaam Juflogie is geregistreerd en derden mogen niet zonder schriftelijke toestemming deze naam gebruiken voor eigen doeleinden. 
16.5 Ieder jaar in januari kunnen de prijzen veranderen naar aanleiding van internationale productieprijzen. 
16.6 Juflogie is niet aansprakelijk voor claims van de Belastingdienst die bij haar zakelijke klanten worden neergelegd. Dit geldt voor belastingen, uitvoering verleend voor onbetaalde belastingen en/of RSZ-bijdragen, inclusief BTW. 
16.7 Juflogie behoudt zich het recht om zakelijke overeenkomsten op elk gewenst moment te beëindigen, tenzij anders is vastgelegd. 


17. Privacy Verklaring 
17.1 Juflogie respecteert de privacy van al haar gebruikers en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u verstrekt, vertrouwelijk zal worden behandeld. 
17.2 Als u een bestelling plaatst, moeten wij uw naam, adres, e-mailadres, geslacht en betalinginformatie hebben, zodat wij uw order kunnen verwerken. Tevens gebruiken wij uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van de bestelstatus. Om het winkelen bij Juflogie zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming op. Dit is noodzakelijk voor het gebruik van onze website en diensten. 
17.3 Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van uw bestelling, de website en voor speciale aanbiedingen en promoties. Als u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door ons een bericht te sturen via het contactformulier. 
17.4 Juflogie verwerkt en deelt alleen gegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is voor onze diensten. Dit heeft betrekking tot de verzending en betaling van bestellingen. 
17.5 Juflogie verkoopt uw gegevens niet aan derden. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie. 16.6 Als u ons uw telefoonnummer heeft gegeven via de website, dan zullen wij u alleen telefonisch benaderen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht. Dit kan zijn om u te informeren over de bestelstatus van een geplaatste order. 
17.7 U hebt het recht de persoonsgegevens die Juflogie van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken en/of te verwijderen, tenzij Juflogie deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. 
17.8 Juflogie handhaaft een beveiligingsniveau dat adequaat ongeoorloofde toegang tot, aanpassing van, openbaarmaking van en/of het verlies van persoonsgegevens zal voorkomen. 


18. Cookies 
18.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Juflogie maakt gebruik van cookies om u te herkennen wanneer u onze website(s) bezoekt. Met cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten en tevens gebruiken wij dit om de website te verbeteren en aan te passen op de wensen van onze gebruikers. Onze cookies geven ons informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Wilt u geen cookies ontvangen/gebruiken? Dan kunt u dat via de browser instellen zodra u Juflogie bezoekt.


19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
19.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
19.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 


20. Informatie te corrigeren. 
Terwijl wij ernaar streven om juiste informatie te verstrekken, kunnen wij niet garanderen dat de inhoud op deze website juist en volledig is. Verwijzingen naar andere websites zijn alleen opgenomen ten behoeve van informatie voorziening voor onze gebruikers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites en/of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit fouten of omissies die op deze websites zijn gebleken. Juflogie behoudt zich het recht om de informatie op deze website zonder kennisgeving of bekendmaking vooraf/achteraf te wijzigen. Als u vragen of opmerkingen heeft, gelieve ons te contacteren via het contactformulier

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2021 Juflogie® | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel